Ansvar

Att ta ansvar innebär att leva upp till en moralisk skyldighet gentemot sig själv eller andra och utifrån det ta beröm, skuld, belöning eller konsekvenserna för sitt handlande. Vad som innefattas och inte innefattas i ansvaret definieras genom dina etiska ställningstaganden, även kallat moralfilosofi. Om du uppfattar att du äger en fri vilja och möjlighet att påverka din situation, om än så bara ditt förhållningssätt till densamma, så träder ett moralfilosofiskt ansvar in. Ansvaret för ditt liv är i slutändan enbart gentemot dig själv, ingen annan person kommer kräva av dig att du lever ditt eget liv till fullo genom att sträva efter att vara ditt bästa. Moral är alltså fullt ut individuell och du kan inte ta ansvar för andras moraliska beslut. Du ansvarar däremot alltid för din egen situation.

Spelreglerna i livet

En stor del av det moralfilosofiska ansvaret är att förhålla sig till spelreglerna i livet. Det kan handla om så praktiska saker som lagar och regler i samhället, men även möjligheter och förväntningar som ges av sociala normer omkring dig. Genom att förstå spelreglerna ger du dig själv förutsättningar att kunna fatta rationella och genomtänkta beslut. Att inte orka sätta dig in i spelreglerna leder istället garanterat till villrådighet och oro då du inte känner till premisserna under vilka dina beslut fattas. När du förstår dina handlingsalternativ ger du dig själv möjligheten att fatta bättre beslut. Precis som schackspelaren behöver förstå hur pjäserna flyttas och spelet spelas behöver du förstå vilka spelregler du har att förhålla dig till. Pengar är ett sådant område, men långt ifrån det enda. Några andra centrala spelregler som påverkar finansiella beslut i livet är:
  • Skatter, lagar och regler som påverkar dig
  • Vilken typ av informationsflöde du konsumerar
  • Vilka trender, sociala normer och externa förväntningar du exponeras inför

Värderingar styr våra val

Ett sätt att känna och ta mer ansvar för dina beslut och din egen situation är att bättre förstå dina personliga värderingar. Alla människor har ett antal grundläggande värderingar som påverkar dem direkt och indirekt i hur de lever sitt liv. Värderingarna styr hur viktigt ett område, en fråga eller en handling är för just dig och de fungerar som en inre kompass i livet. Mängden värderingar kan variera från person till person och de kan även ha olika betydelse eller tyngd när de inverkar på våra beslut. Att förstå dina egna värderingar är därför en viktig del i att kunna fatta bättre finansiella beslut.

Bronnie Ware, en australiensisk sjuksköterska, arbetade under många år med palliativ vård och tog hand om döende patienter. Hon brukade alltid fråga sina patienter om det var någonting kring deras liv som de ångrade eller som de skulle göra annorlunda. Hon reflekterade över hur klarsynta och ärliga människor som står inför döden blev kring sina liv. Svaren hon fick inspirerade henne att skriva en bok: Top five regrets of the dying där hon beskriver de vanligast förekommande reflektionerna hos de som snart ska dö:
  1. Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv som var viktigt för mig, inte det liv som andra förväntade sig av mig.
  2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket.
  3. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.
  4. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner.
  5. Jag önskar att jag hade tillåtit mig att vara lyckligare.


Skillnaden mellan orsak och ansvar

Vår upplevelse är att orsak och ansvar allt för oftast blandas ihop och det leder till både missförstånd och onödigt lidande för många. Att ta ansvar handlar inte om att ensidigt stå till svars för allt som händer i livet. Det handlar istället ytterst om att förstå omständigheterna till din situation, förstå vad du själv kan påverka och hur du väljer att handla. Orsak är den faktor som vållat eller skapat en situation eller händelse, men du orsakar ju långt ifrån allt som händer i ditt liv. Många saker sker helt enkelt på grund av omständigheter långt utanför din egen kontroll. Samtidigt kan orsaker ligga till grund för en stor del av omständigheterna i ditt liv. Oavsett orsakerna till dina nuvarande omständigheter så kan du aldrig frånsäga dig ansvaret för hur du väljer att förhålla dig till dem. Du rår inte alltid över omständigheterna till din situation, men du har alltid ansvaret att välja hur du förhåller dig till den.

Om att benämna gott och ont

Det som sker är av naturen varken ont eller gott. Benämningen bra och dåliga händelser är helt enkelt värderingar som vi väljer att lägga kring de händelser som sker. Att inte acceptera det som sker för vad det är, utan istället benämna det gott eller ont, skapar ständiga utmaningar och tillför lite värde. Händelsen pågår ju oavsett dina åsikter om densamma. Genom att benämna den ond eller god så förminskar du däremot din egen möjlighet att ta del av stunden. Om du istället accepterar det som sker för vad det är, varken ont eller gott, så ger du dig själv bättre förutsättningar att vara ditt bästa. Vi tror att det är en vinnande strategi för att finna sin egen väg. Tänk på att du sällan kan styra det som sker, så ta därför inte på dig bördan att värdera det. Draget till sin spets så är en negativ omständighet negativ enbart för att den väljs att benämnas som sådan. Den enda som avgör om det som sker är gott eller ont är du själv. Försök därför att inte lägga värdering i hur du ser på det som sker omkring dig.

Det egna ansvaret för finansiella beslut

Att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen situation, oavsett omständigheterna, är att göra jobbet. Ingen annan lever ditt liv och ingen annan bryr sig heller om din situation lika mycket som du själv gör. Det gäller alla områden i livet, inklusive dina finansiella beslut. Eftersom ingen annan i slutändan bryr sig mer om din finansiella situation än vad du själv gör finns det heller ingen rimlighet i att lämna över delar eller hela ansvaret för dina finansiella beslut till andra. Självklart kan det uppstå behov av stöd och hjälp, men det är en stor skillnad mellan att be någon om stöd och att förbehållslöst acceptera vad andra säger att du bör göra. Lyssna gärna på tips, goda råd och idéer men beslutet och ansvaret för dina pengar är i slutändan alltid ditt eget.