När är det rimligt att låna pengar?

Om du vill ta upp lån för att uppnå högre avkastning eller lägre risk i investeringsportföljen är det rimligt att ta lån.

Men viktigt är att först och främst titta på de villkor som reglerar lånet. Det är inte enbart räntekostnaden som är avgörande för om ett lån är lämpligt utan även till exempel uppsägningsvillkor, säkerhetskrav, amorteringsregler, lånets löptid och övriga avgifter.

Nedan går vi igenom ett antal riktlinjer att fundera över vad gäller att utvärdera en potentiell belåning:

Räntekostnad och övriga avgifter

Belåning är bara av intresse om den förväntade avkastningen på tillgångarna är högre än den förväntade kostnaden för lånen. Ju större skillnaden är mellan förväntad avkastning och förväntad lånekostnad, desto starkare argument för lånefinansiering.

Uppsägningsvillkor

Den största risken med belåning är att tvingas sälja belånade tillgångar vid sämsta möjliga tillfälle; efter en kraftig nedgång i priset. Lånevillkoren ska därför med fördel vara utformade så att de inte ger långivaren makt att säga upp lånet på ett sådant sätt att låntagaren inte ges möjlighet att påverka avtalets upphörande.

Säkerhetskrav

Pantsättning av tillgångar är ett vanligt förekommande sätt att säkerställa mer gynnsamma villkor. Vid pantsättning är det viktigt att låntagaren bildar sig en tydlig uppfattning kring pantens värdering, eventuella säkerhetskrav eller reglering av säkerheten vid fallande pantvärde. Vid vissa typer av pantsättningar kan det exempelvis bli aktuellt med tillskott av ny säkerhet.

Amorteringsregler

För vissa lån regleras amorteringar av regler och föreskrifter, för andra lån är det upp till långivaren att besluta om amorteringsregler. Om belåning ska användas för att uppnå en finansiell hävstång så är det utan undantag bättre med ett amorteringsfritt lån. Amortering påverkar inte belåningens lönsamhet men kan ha stor påverkan för individens pengaflöde och löpande betalningsförmåga. Amorteringskrav kan av det skälet göra belåning olämplig.

Lånets löptid

När belåning används för att uppnå en effektiv kapitalanvändning så är det viktigt att hålla ett långsiktigt tidsperspektiv. Därför behöver lånet ha en löptid som sammanfaller eller överstiger tidshorisonten på tillgångarna. För de flesta investerare handlar det om decennier. Vi avråder starkt för att använda lån med kort löptid (under tio år) eftersom belåningen då blir att anse som ren spekulation.

En måttfull belåning med goda villkor bidrar med en dimension av avvägt risktagande och förbättrar likviditeten såväl som avkastningsprofilen för långsiktiga investerare. Men i takt med ökad skuldsättning så ökar stressen på den personliga balansräkningen och minskar de finansiella frihetsgraderna.
Kom ihåg att värdet på en tillgång är oberoende av hur den har finansierats så beslutet att belåna tillgångar för att bredda investeringsportföljen innebär att den totala risken sjunker för investerare som väljer att bredda sin investeringsportfölj.

Exempel:
  1. Du äger ett hus värt 1.000.000 kr.
    Du har inga lån.

  2. Du äger ett hus värt 1.000.000 kr.
    Du äger aktiefonder värda 500.000 kr.
    Du har bolån på 500.000 kr.

I ovanstående två exempel är nettoförmögenheten exakt densamma, 1.000.000 kr, men tillgångarna är i första fallet koncentrerade till ett hus och i andra fallet fördelade mellan ett hus och aktier. Då värdet av en tillgång inte påverkas av hur den är finansierad så kommer värdet av huset respektive aktierna att förändras oberoende av varandra.

Mängden lån (500.000 kr) i förhållande till de totala tillgångarna (1.500.000 kr) är rimlig, mer om det i nästa avsnitt, och då det rör sig om bolån så är villkoren sannolikt fördelaktiga. Om vi ska utvärdera vilken av de två situationerna som har lägst risk så blir svaret att det sannolikt är mindre risk i exempel två.

Genom att belåna huset och köpa aktiefonder minskar den finansiella risken. Det beror på att aktiefonder har en positiv förväntad avkastning då aktier ger en rättighet till företags vinster medan ett hus enbart är spekulation om framtida priser. Även om risken finns att aktier kan gå ner i värde så är den sammanlagda finansiella risken att äga både ett hus och aktier lägre jämfört med att bara äga huset.

Risker med lån

Att ta lån kan även innebära ett antal risker. Den mest uppenbara kallas ränterisk och är risken att räntan på lånet stiger vilket ökar dina kostnader för lånet. Om du väljer att belåna en tillgång som säkerhet för lånet står du även risken att den tillgång du använder som säkerhet faller i värde. Det gör att lånet blir mer osäkert för långivaren och du kan då bli tvingad att skjuta till ett tillskott till säkerheten, betala av delar av lånet eller så kan långivaren helt enkelt tvångssälja tillgången.

I stunder av ekonomisk eller politisk oro kan tillgången till kredit minska eller upphöra helt. Tidpunkten för en tvångsförsäljning av säkerheten riskerar då att bli sämsta möjliga.