Om risk och tur

Alla människor kommer ställas inför en mängd situationer som involverar någon form av osäkerhet. Osäkerhet är en naturlig del av livet och det berör berör alla.

Det går inte att hålla sig undan från osäkerhet, den kommer hitta dig. Garanterat. Din förmågan att förhålla dig till och agera utifrån osäkerhet kan ge dig förutsättningar till stora framgångar men också riskera katastrofala konsekvenser.

Ett medvetet och avsiktligt förhållningssätt till osäkerhet skapar goda förutsättningar för att nå framgång utifrån situationer med osäkra handlingsalternativ.

Utfallet av osäkerhet kan sammanfattas med begreppen risk och tur. I en situation där alla omständigheter inte är kända på förhand kan ett önskvärt utfall förklaras av tur och icke önskvärt dito av risk. Risk och tur är helt enkelt två olika sidor av samma mynt - osäkerhet kring framtiden.

Många människor tänker i termer av att hantera risk i både sin professionella men även privata situation. Planering, försäkringar och extra marginaler är vanliga typer av verktyg att använda för att hantera icke önskvärda utfall i situationer av osäkerhet.

Få människor läger motsvarande tankemöda och energi på att hantera tur, fast uppgiften är minst lika angelägen. I vår mening borde vi lägga minst lika mycket tid och energi på att förstå och lära oss av utfall påverkade av tur.

Omständigheter som risk och tur spelar in vid en stor del av alla utfall. Bara det faktum att vi är födda i den tid och den del av världen som råder är en enorm framgång jämfört med merparten av alla människor som fötts i världen genom historien.

Det ligger nära till hands för många att förklara ett dåligt utfall med otur. I konsekvensens namn borde då motsvarande mängd bra utfall med lätthet kunna förklaras av tur men märkligt nog är det sällan den slutsatsen lyfts.

Kanske beror det av att genom att identifiera tur som en central faktor för framgång
nedvärderas samtidigt den egna prestationen?

Det här blir problematiskt när vi börjar fundera i termer av feedback på mänskligt beteende.

Vår ambition är att hjälpa dig bygga en så bra beslutsprocess som möjligt och som ett led i det ingår att lära dig av tidigare erfarenheter. För att det ska vara möjligt krävs att återkopplingen är hyggligt direkt men framför allt rättvisande.

Ett dåligt beslut som genom tur ger ett bra utfall är då problematiskt eftersom det skapar en positiv feedbackloop, baserat på utfallet kan man dra slutsatsen att det var ett bra beslut när det i själva verket var yttre omständigheter som låg bakom.
Risken är överhängande att situationen skapar en förstärkande signal för det icke önskvärda beteendet. Lite ödmjukhet kring din egen insats kommer kan vara på sin plats i dylika lägen.

Omvänt så ger bra beslut med ett dåliga utfall beroende på otur i omständigheterna en negativ feedbackloop för den egna insatsen. Det kräver en stark övertygelse för att i en sådan situation enträget hålla uppe disciplinen och fortsätta med det önskvärda beteendet.

Häri ligger en stor del av förklaringen till att så få människor är bra med pengar.

Det är helt enkelt mycket osäkerhet i människors liv och att utifrån alla de händelser som sker i livet kunna urskilja vilka händelser som beror av omständigheter och vilka som beror av den egna insatsen är inte enkelt. Att fortsätta med ett önskvärt beteende trots att utfallet inte är i linje med det förväntade kräver en stark övertygelse.

Då är det helt nödvändigt att försöka se nyktert på ett utfall och dra lärdomar utifrån omständigheter som risk och tur. Det är enklare sagt än gjort. Samhället är i stort sett helt inriktat på utfallet och endast i undantagsfall premieras beteendet. Men som vi har konstaterat är det oerhört enkelt att dra förhastade slutsater baserat på bra eller dåliga utfall.

Genom att förhålla dig till risk och tur på ett medvetet och avsiktligt sätt ökar du dina chanser att fatta bra beslut i framtiden. Det kommer ge dig förutsättningar att objektivt utvärdera din egen prestation och förbättra ditt eget handlande för framtiden.

Om du klarar av att utvärdera din situation genom att på ett objektivt sätt värdera kvaliteten i ditt beslut respektive externa faktorers påverkan för utfallet så kommer du skapa dig själv goda möjligheter att utveckla och förbättra din egen beslutsprocess.

I slutändan är det ytterst få områden i livet som ligger inom din egen kontroll vilket gör vår strävan efter klarhet kring vad vi faktiskt själv kan göra än viktigare.

Epiktetos sammanfattar det hela kärnfullt:
Vi bestämmer över våra åsikter och vår inställning, vårt begär och vår motvilja - med andra ord sådant som vi gör själva. Men kroppen bestämmer vi inte över, inte våra ägodelar heller, vårt anseende och vår ställning - kort sagt sådant som vi inte gör själva.

(Epiktetos - Handbok i livets konst, översättning Anders Håkansson)