Om tid

Vi har alla gott om tid, men ingen av oss vet med säkerhet hur mycket tid vi i slutändan har kvar. Tiden är därför utan tvekan vår mest ändliga och knappa resurs. Den skiljer sig dessutom från alla andra resurser i att den inte kan fyllas på, den är omöjlig att lagra och kan inte förbrukas i förväg. Den enda tid du faktiskt kan påverka när det kommer till tid är hur du nyttjar den tid du upplever just nu.

Du kan förvisso tänka på sådant som har hänt och du kan fundera över sådant som du tror kommer hända, men i slutändan är allt du egentligen har när det kommer till tid det som sker just nu. En logisk konsekvens av det ger att det mest meningsfulla sättet att använda tiden är att vara till fullo närvarande i stunden och hålla uppmärksamheten på det som sker. Det är en enkel väg till ökad tillfredsställelse och även bättre finansiella beslut.

Det som har hänt är historia, fragment av en tid som var nuet då. Genom att likställa dig själv med sådant som du gjort historiskt förminskar du din egen betydelse i nuet. Din verkliga person är ju den du är här och nu, du är inte summan av sådant du tidigare gjort. Du är inte heller summan av dina förväntningar på framtiden. Alla säkra föreställningar om framtiden är i själva verket bara förväntningar. Ägna därför inte ändlig tid åt att oroa dig för eller se fram emot sådant som ändå inte är säkert. Den som lever med stora förväntningar på framtiden kommer sannolikt ständigt att bli besviken.

Det kan verka utmanande att fullt ut ägna sig åt stunden och det är det, många människor är ju fullt upptagna med att tänka på sådant de gjort och sådant de hoppas få göra i framtiden. Men med ett ansvar inför oss själva att göra leva vårt bästa så tänker vi att en enkel väg är att i största möjliga mån att sträva efter att vara fullt ut närvarande i varje stund.

Betyder det att du inte behöver planera för framtiden? Absolut inte! Men det kloka valet är att skapa sig själv handlingsalternativ inför framtiden. Det finns ett stort värde i att själv kunna styra en stor del av sina val och minska beroendet av andras beslut. En enkel väg till att bli bra med pengar innefattar således en önskan och strävan efter ökad framtida handlingsfrihet. Om du väljer att göra tydliga prioriteringar med din tid för sådant som är viktigt genom avsiktliga ställningstaganden så vågar vi lova att dina finansiella beslut kommer ge dig större tillfredsställelse i livet. Det ger också en bättre förståelse hos andra som får möjlighet att förstå dina prioriteringar.

När du är avsiktlig kring hur du använder dina pengar visar du för dig själv och andra att du värdesätter din tid högt. Underskatta därför inte värdet av att säga nej, till exempel säga nej till sådant som ligger utanför dina egna prioriteringar i livet.

För att bli bra med pengar behöver du alltså förhålla dig till sambandet mellan pengar och tid och hur de två samspelar. Medan pengar är ersättningsbara och obegränsade i sin natur är alltså tid en definitiv och ändlig resurs. Förhållandet mellan tid och pengar kan förklaras relativt enkelt. Pengar är i de flesta lägen utbytbara mot tid: köp en tjänst eller betala någon för att göra något åt dig. Det är transaktioner där du byter pengar mot att frigöra tid. Tid är i vissa fall utbytbar mot pengar, det kallas för lönearbete.

Genom att gå till djupet med förhållandet mellan tid och pengar hoppas vi att du kommer till slutsatsen om hur värdefull din egen tid är och varför en självklar slutsats av det är att värdesätta pengar högt men inte lika högt som du värdesätter din tid. När du väljer att spendera pengar sätter du ju ett definitivt värde på all den tid du förbrukat för att tjäna in dem. Att spendera pengar vårdslöst ser lika illa ut som att spendera tid vårdslöst. Omvänt så ger ett respektfullt förhållningssätt till pengar signaler om att pengarna egentligen är ett uttryck för någonting viktigare: tid.

Det du ägnar tiden åt är sådant som kan kosta dig pengar eller som kan ge dig pengar, det ena är inte nödvändigtvis bättre än det andra. Om du har ambitionen att leva det bästa liv du har möjlighet till så menar vi att du bör välja att spendera pengar under förväntningen att konsumtionen är för att verkligen berika din egen och andras situation. När du väljer att tjäna pengar så gör det under förväntningen att intjäningen är något som kommer att gynna ditt och andras liv.