Självförsäkra dig!

Självförsäkring är valet att själv bära risk istället för att överlåta hela eller delar av risken till ett försäkringsbolag. Det ger en möjlighet att hålla lägre fasta kostnader i utbyte mot att i händelse av skada själv bekosta de ekonomiska konsekvenserna.

Traditionell försäkring är en möjlighet för individer att överföra risk till en tredje part i utbyte mot att betala en försäkringspremie. Risken från flera olika individer läggs där i en gemensam pott utifrån vilken försäkringstekniska beräkningar görs, s.k. riskdelning.

Det huvudsakliga värdet i traditionella försäkringslösningar ger individer möjlighet till ekonomisk kompensation för skadeutfall som annars skulle innebära katastrofala ekonomiska konsekvenser för dem. Samtidigt kompenseras försäkringsgivaren genom premier för såväl omkostnader som risktagande, givet att riskerna är korrekt uppskattade.

Vem kan självförsäkra?

Alla individer som genom medvetet handlade väljer att bära risk i utbyte mot att vid ett eventuell skadefall stå för de ekonomiska konsekvenser som det innebär. Självrisker är ett sätt att självförsäkra delar av risken men samtidigt behålla skyddet vid katastrofala händelser. Genom att välja en självrisk ges försäkringstagaren möjlighet att bära delar av risken vid skadefall och i utbyte få en lägre försäkringspremie.

Varför är det bra att självförsäkra sig i vissa situationer?

En traditionell försäkringslösning innebär att den försäkrade betalar försäkringsgivaren en premie för att dels täcka den förväntade risken samt dels täcka försäkringsgivarens kostnader för att driva verksamheten, inklusive avkastningskrav.

En traditionell försäkringslösning kan alltså över tid bli kostsam för den försäkrade. 

I vilka situationer är det ett dåligt beslut att självförsäkra?

Om alternativet att bära risk innebär att individen vid en skadehändelse riskerar att drabbas av en ekonomisk katastrof är självförsäkring ett mindre lämpligt alternativ.

Hur gör jag för att självförsäkra?

Identifiera de områden där du löper risk att drabbas av en ekonomisk skada. Rangordna dessa i storleksordning och börja med att utvärdera försäkringsbehovet för de områden där den ekonomiska risken är låg eller försumbar.

Bra områden att börja självförsäkra:

 • sakförsäkringar i allmänhet
 • produktförsäkringar, tv kylskåp etc
 • tilläggsförsäkringar, ex avbeställningsskydd, betalningsskydd etc

Bra områden att självförsäkra när du byggt upp en tillräcklig ekonomiska resurser för att hantera risken:

 • bilförsäkring
 • sjukförsäkring
 • sjuk- & olycksfallsförsäkring
 • inkomstförsäkring
 • a-kassa
 • livförsäkring
 • barnförsäkring

Områden som är mindre lämpliga att självförsäkra. Antingen för att de är prisvärda beroende på stora volymer, skyddar mot en mycket stor och kostsam händelse eller ger ett skydd du inte enkelt kan ordna genom självförsäkring (exempelvis legala krav):

 • hemförsäkring
 • trafikförsäkring för bilen